PHẦN 2 VÒNG TRÒN SẢN SINH HẠT NĂNG LƯỢNG (HẠT NĂNG LƯỢNG TẬN CÙNG – HẠT NHÂN QUẢ)