Bài 4: Cấu trúc năng lượng cân bằng đối với sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ