Bài 3: Cấu trúc năng lượng đa dương đối với sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ