Bài 2: Cấu trúc năng lượng đa âm đối với sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ