Bài 1: Cấu trúc và sự vận hành của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh, con người và muông thú