Bài 5: Vị Tuệ linh đầu tiên (Người Cha vĩ đại của Vũ trụ, Trời người)