Bài 4: Dạng sống của năm nhóm tầng năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng