Bài 3: Vụ nổ siêu năng lượng và trang sử mới cho sự hình thành, phát triển của Vũ trụ