Bài 8: Hành trình kiến thiết, xây dựng Vũ trụ của dạng sống Tuệ linh